Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

Jesteś tutaj: Strona główna Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH STOSOWANEGO MONITORINGU WIZYJNEGO
- A +

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                            27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz, adres e-mail: muzeumwojska@orzysz.pl
  2. W Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

 

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń jednostki, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających jednostkę na terenie monitorowanym.

 

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postę Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

  1. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

 

  1. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

 

  1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 

  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przetwarzanie wizerunku pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).


Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
tel. 609 804 909
mail. muzeumwojska@orzysz.pl